Dotace

2006 - 2008

evropský sociální fond v ČR


Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n.L., s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociální fondem a statním rozpočtem ČR.


Realizace projektu byla v období od 1.9.2006 – 31.1.2008.


V průběhu 1. pololetí roku 2008 jsme zakončili úspěšně projekt, do kterého jsme se přihlásili v roce 2006. Jednalo se o podporu z "Operačního programu rozvoj lidských zdrojů z opatření 4.1. – Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti, registrační číslo projektu CZ.01.1.03/4.1.06.0/0004" vyhlášeného Úřadem práce v Ústí nad Labem.


Na konci projektu, jsme prošli kontrolou prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Labem, pověřeným koordinací státní politiky zaměstnanosti v Ústeckém kraji, se závěrem, že z hlediska věcného plnění nebyly kontrolou shledány nedostatky. Kontrolní skupina konstatuje plnění dílčích cílů projektu v souladu s jeho zněním.


Díky tomuto projektu jsme mohli našim zaměstnancům poskytnout nadstandardní vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů, jež pomohlo zkvalitnit a rozšířit služby, které poskytujeme všem našim pacientům a klientům v oblasti zdravotní, sociální, ošetřovatelské a lékárenské. Účastníci tohoto projektu, měli tu možnost díky ESF a SR ČR absolvovat kurzy, které jsou odborné a vyplívají z náplně jejich pracovní činnosti, ale i kurzy, které je zajímají a ve svém zaměstnání určitě využijí a tak bude naše nemocnice schopná lépe uspět v dnešní náročné konkurenci. Náš odborný personál se zúčastnil jak vzdělávání odborného, tak i vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech – jako např. jak zvládat stres, komunikace, spolupráce s různými typy lidí.


Další velice úspěšnou a mimořádnou událostí, jež se nám podařila, díky tomuto příspěvku bylo získání certifikátů dle norem ISO 90001:2000, ISO 14001:2004 a BSI-OHSAS 18001:1999 od renomované zahraniční firmy MOODY INTERNATIONAL a příprava na implementaci národního akreditačního standardu pro lůžkové části nemocnice a provádění interních auditů. Tyto certifikáty mají v naší oblasti tj. zdravotní, sociální, ošetřovatelské a lékárenské nesmírně velký význam a umožní Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. poskytovat nadstandardní péči našim i zahraničním pacientům a klientům a obstojíme tak v náročné konkurenci.


Posledním bodem v našem projektu bylo zřízení a vybavení školící místnosti. Školící místnost opět díky tomuto příspěvku je tak vybavena počítači, projektorem, plátnem, stoly a židlemi a je plně využívána našimi zaměstnanci, kteří se zde zdokonalují v odborných a počítačových znalostech.


Cílem celého tohoto projektu bylo poskytnout vzdělávání ve všech profesích a na všech úrovních a zvýšit konkurenceschopnost.


Díky tomuto projektu se nám vše podařilo a dosáhli jsme maximální naplněnosti všech indikátorů a ukazatelů určených v projektu a naplnili jsme cíl projektu: "Zvýšení kvalifikace pracovníků realizací sady vzdělávacích aktivit k získání, posílení a rozvoji znalostí a dovedností potřebných pro danou profesi" a tím i k naplnění globálního cíle projektu: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, zvýšení jejich konkurenceschopnosti.


Samotným závěrem je i velká zájem našich zaměstnanců v oblasti dalšího jejich profesního růstu formou vzdělávání, tak jak se nám již v tomto projektu osvědčilo. Naším úkolem je tak umožnit všem těmto zaměstnancům pokračovat ve vzdělávání touto formou a proto se dále do budoucna přihlásíme a požádáme o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prostřednictvím dalšího projektu.


Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu a Státnímu rozpočtu ČR a všem našim partnerům a dodavatelům.