GDPR: informace o zpracování osobních údajů

Praktické info

GDPR: informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o., dále jen (PNsP, s.r.o.).


Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které PNsP s.r.o. zpracovává v rámci poskytování zdravotnických a dalších služeb.


Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.


1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:


Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

IČO: 25443801

se sídlem Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C značka 18651


2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. PNsP, s.r.o. zpracovává osobní údaje pacientů, kdy na základě zákonem stanovené povinnosti vede zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), údaje související s pojištěním pacienta a další údaje související s poskytováním zdravotních služeb. Tuto povinnost ukládá zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuti neúplných nebo nesprávných osobních údajů bude znamenat, že pacientům nebude moci PNsP, s.r.o. kvalifikovaně poskytnout zdravotní služby. Dobu uchování zdravotnické dokumentace se řídí Spisových a skartačním řádem dle ustanovení zákona č. 98/2012 Sb. O zdravotnické dokumentaci a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.


3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

PNsP, s.r.o. dále zpracovává na základě zákona o zdravotních službách identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) zákonných zástupců. V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) dochází rovněž ke zpracování osobních údajů jejich zákonných zástupců a opatrovníků, a to pro účely splnění zákonných povinností.


Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.


Kamerový systém:

V prostorách PNsP, s.r.o. je umístěn kamerový systém, prostřednictvím kterého dochází ke zpracování osobních údajů pacientů areálu a jiných návštěvníků, a to za účelem ochrany majetku PNsP, s.r.o., personálu a pacientů. Kamery snímají obraz nepřetržitě. Záznamy z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní a po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány. Na žádost orgánů činných v trestním řízení mohou být záznamy z kamerového systému těmto orgánům zpřístupněny.


Zdravotní pojišťovny:

Osobní údaje pacientů zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb rovněž zpracováváme za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhradě ze strany zdravotních pojišťoven.


4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.


PNsP, s.r.o. přijala nezbytná technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů.


5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími osobami a to pouze v případech stanovených zákonem a to v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb.


6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:


  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.


Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.


S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů:


email: gdpr@pnsp.cz


Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:


Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz


Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné. Za společnost: Mgr. Tomáš Krajník, výkonný ředitel společnosti