Postup při vyřizování stížností

Praktické info

Postup při vyřizování stížností

Tento postup se vztahuje na vyřizování stížností proti postupu Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. (dále jen PNsP) při poskytování zdravotních služeb nebo při činnostech souvisejících se zdravotními službami (dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách).

Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • osoba pacientem zmocněná (plná moc).

Podání stížnosti nesmí byt osobě, která ji podala nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu!

Z podané stížnosti musí být patrno:

 • jméno a příjmení stěžovatele,
 • kontaktní adresa stěžovatele,
 • předmět stížnosti (vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti),
 • datum a podpis stěžovatele.

Stížnost lze podat:

 • písemně a zaslat poštou na adresu Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o., Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem,
 • osobně doručit do podatelny PNsP (sekretariát ředitele),
 • elektronicky na adresu: reditel@pnsp.cz (stížnosti zaslané elektronicky musí být dodatečně potvrzeny písemně s podpisem – do doby potvrzení stížnosti se šetření neprovádí),
 • ústně v ředitelně po předchozí domluvě, kde je s ním sepsán záznam, který podepíše stěžovatel a osoba, která sepisovala záznam.

Pokud je stížnost předána službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi (lékař nebo sestra), je povinen ji neprodleně předat svému nadřízenému a ten ji okamžitě doručí do ředitelny.

Vyřízení stížnosti:

 • písemně přijatou stížnost potvrdí stěžovateli lékařský ředitel dopisem do 5 dnů od jejího doručení, s uvedením lhůty, v níž bude stížnost vyřízena;
 • stížnost musí být vyřízena bez zbytečných průtahů do 30 kalendářních dnů od jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů o dalších 30 dnů, o čemž bude stěžovatel písemně informován;
 • každá stížnost je šetřena komisí, kterou určí lékařský ředitel. Předseda komise předloží písemný zápis z projednání stížnosti lékařskému řediteli, který připraví odpověď pro stěžovatele a podepíše;
 • o vyřízení stížnosti bude stěžovatel písemně vyrozuměn.

Evidence stížností:

 • stížnosti a způsob jejich vyřízení eviduje oddělení kvality,
 • o každé stížnosti je veden samostatný spis.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, má právo obrátit se na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.